Privacyverklaring
In deze privacyverklaring wordt omschreven welke persoonlijke gegevens de website van u kan verzamelen, waarom zij deze gegevens willen verzamelen, hoe zij deze willen gebruiken, en hoe zij hiermee willen omgaan. Het gebruik van de website veronderstelt dat u akkoord gaat met het privacybeleid. Mocht u echter niet kunnen instemmen met de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid dan vragen wij u de website niet te gebruiken.

Wat zijn persoonsgegevens?
Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee iemand geïdentificeerd kan worden: een naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, foto, …

Welke persoonsgegevens houden we bij?
Als je je niet aanmeldt of registreert: geen.
Als je je aanmeldt als kandidaat-buddy of kandidaat deelnemer:

 • Je naam
 • Je geslacht
 • Je geboortedatum
 • Je adres
 • Je telefoonnummer
 • Je mailadres
 • Burgerlijke staat
 • Beroep of sociaal statuut
 • Hoe je bij ons terecht kwam
 • Alle bijkomende gegevens die je zelf ingeeft

Hoe gebruiken we je gegevens?
We gebruiken de gegevens in functie van het kunnen aanbieden van onze diensten. Deze gegevens werden ons door jou bezorgd bij het invullen van het aanmeldformulier. We verzamelen geen bijkomende gegevens zonder jouw medeweten. De gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens verkregen via aanmeldformulieren worden per e-mail onmiddellijk doorgezonden naar de verantwoordelijke van de  betreffende regionale werking. Alle medewerkers binnen Buddywerking Vlaanderen gaan met het grootste respect en met de grootste zorg om met de hen toevertrouwde persoonsgegevens en behandelen deze steeds strik vertrouwelijk.

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar coordinatie@buddywerking.be. Uiterlijk binnen vier weken zal op dit verzoek worden gereageerd.

Bewaartermijn gegevens
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te kunnen leveren of nodig voor de administratie of waarvan de termijnen wettelijk bepaald zijn.  Zo dienen de onkostennota’s van vrijwilligers 3 jaar worden bijgehouden en de vrijwilligersovereenkomsten minimaal 5 jaar na het einde van het contract.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij nemen volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt ten alle tijde geanonimiseerd. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website verbonden zijn. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze websites, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Buddywerking Vlaanderen kan het privacy- en/of cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op deze website en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Het is daarom aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.